Phần mềm kế toán sản xuất

CNS GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN SẢN XUẤT

Phần mềm kế toán sản xuất CNS một số thông tin cơ bản.

 • Có nhiều phương pháp tính giá thành: Theo từng sản phẩm, Theo hệ số, theo phần trăm hoàn thành, theo số lượng dở dang, theo tiền dở dang
 • Theo dõi công đoạn sản xuất
 • Theo dõi kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua sắm vật tư
 • Đưa ra các báo cáo quản trị sản xuất
 • Theo dõi tình hình vật tư xuất dùng cho sản xuất
 • Tự động phân bổ kết chuyển

 

Phần mềm CNS quản lý  chi tiết  chi phí cấu thành sản phẩm:

Yếu tố chi phí:

 • Yếu tố nguyên vật liệu
 • Yếu tố nhiên liệu, động lực SD vào quy trình sản xuất, KD trong kỳ
 • Yếu tố tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Yếu tố TSCĐ và khấu hao
 • Yếu tố dịch vụ mua ngoài
 • Yếu tố chi phí khác bằng tiền

Khoản mục chi phí :

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • Chi phí nhân công trực tiếp
 • CP sản xuất chung
 • CP quản lý DN, bán hàng

 

Xử lý được nhiều Phương pháp tính giá thành:

Phương pháp trực tiếp (PP giản đơn): phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với số lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn.

Giá thành SP HThành = CPSXKDDD đầu kỳ +Tổng CPSXSP – CPSXDD CKỳ

 

Giá thành Sp = Tổng Giá thành SP HThành
Số lượng sản phẩm hoàn thành

Phương pháp tổng cộng chi phí: Áp dụng trong những doanh nghiệp mà quá trình sản xuất SP được thực hiện ở nhiều bộ phận SX, nhiều giai đoạn công nghệ, đối tượng kế toán chi phí sản xuất là các bộ phận chi tiết SP hoặc giai đoạn công nghệ hay bộ phận sản xuất.

Giá thành = Z1 + Z2 + … + Zn

Phương pháp hệ số: Với DN mà trong một chu kỳ SX cùng sử dụng một thứ vật liệu và một lượng LĐ nhưng thu được đồng thời nhiều SP Khác nhau và chi phí ko tập hợp riêng cho từng sản phẩm.

Giá thành đơn vị SP Gốc = Tổng giá thành của tất cả các loại SP
Tổng số sản phẩm gốc (Kể cả quy đổi)
Giá thành Đvị SP Từng loại = Giá thành ĐVị SPGốc * Hệ số quy đổi từng loạiTổng giá thành SX của các loại SP =  Giá trị SP dở dang đầu kỳ+ Tổng CP phát sinh trong kỳ

– Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ

Phương pháp tỉ lệ chi phí: Căn cứ vào tỉ lệ chi phí SX thực tế với chi phí SX kế hoạch, Ktoán sẽ tính ra giá thành đơn vị và tổng giá thành sản xuất từng loại

Giá thành Thực tế từng loại Sp = Giá thành kế hoạch (Định mức) * Tỷ lệ CP
Tỉ lệ CP = Tổng giá thành thực tế của tất cả Sp
Tổng giá thành kế hoạch (Định mức) của tất cả SP

Phương pháp loại trừ giá trị SP phụ:

Tổng giá thành SP chính = Giá trị SP Chính DD ĐKỳ + Tổng chi phí Psinh trong kỳ- Giá trị SP phụ thu hồi ươc tính- Giá trị Sp Chính DD cuối kỳ

Phương pháp liên hợp: Áp dụng kết hợp nhiều PP để tính giá thành SP

Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
 • Chi phí nhân công trực tiếp
 • Kế toán các khoản chi phí trả trước
 • Kế toán chi phí phải trả
 • Chi phí sản xuất chung
 • Tổng hợp chi phí SX, kiểm kê và đánh giá SP dở dang:

Xác định giá trị SP DD cuối kỳ:

Theo chi phí nguyên vật liệu chính

Số lượng SP DD cuối kỳ
Giá trị VLC nằm trong SP DD = * Toàn bộ GTrị VLC
Số lượng TP + SL SP DD

Theo sản lượng ước tính tương đương:

Số lượng SPDD CKỳ (không quy đổi)
Gtrị VLC nằm trong SPDD = * GTrị VLC
SLượng TP + SPDD không quy đổi
SLượng SP DD CKỳ quy đổi ra thành phẩm
Chi phí Chế biến nằm trong SP dở dang (theo từng loại) = * Tổng CP CB từng loại
Số lượng TP + SL SP DD quy đổi ra TP

Xác định GTrị SP DD theo 50% chi phí chế biến:

GTrị SPDD chưa HThành = GTrị NVLC nằm trong SPDD + 50% CP chế biến

Xác định giá trị SP DD theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo CP trực tiếp

Xác định Gtrị SP DD theo chi phí định mức hoặc kế hoạch


Liên hệ tư vấn và dùng thử phần mềm

(Like 560 + 1)

Phần mềm kế toán sản xuất

Bình luận

*