Cập nhật tồn kho đầu kỳ hàng hóa vật tư

Menu thực hiện:”Phát sinh đầu kỳ/ Đầu kỳ hàng hóa vật tư” Màn hình cập nhật Giải thích về thông tin cập nhật Mã kho Mã kho để phân biệt bạn vào tồn đầu và dư đầu của vật tư thuộc kho nào. Mã đối tượng Mã khách hàng hoặc nhà cung cấp. Mã hàng […]

Chuyển lên trên