Chứng từ hạch toán toán nội bộ : Thu chi hộ

Menu thực hiện: “Kế toán tổng hợp\Hạch toán nội bộ\ “ Trên hệ thống phần mềm CNS có xây dựng công cụ xây dựng các bút toán tự động xử lý bù trừ công nợ khách hàng và công nợ nội bộ nhằm giảm bớt khối lượng thực hiện bằng tay số lượng lớn phát […]

Chứng từ bù trừ công nợ và Chứng từ kế toán khác

Menu thực hiện: “Kế toán\ Công nợ phải trả, phải thu khác\ ” Màn hình cập nhật   Chứng từ bù trừ công nợ dùng để bù trừ số dư công nợ giữa các đối tượng, VD: chuyển số dư công nợ phải thu (TK 131) từ khách hàng 0002 sang số dư công nợ […]

Chứng từ tiền mặt, chứng từ ngân hàng

Các chứng từ kế toán cập nhật là các phiếu thu, chi. Chứng từ ngân hàng là các giấy báo nợ, báo có ngân hàng, thanh toán tạm ứng, nghiệp vụ khác. Menu thực hiện: “Kế toán\Tiền mặt”   Giải thích về thông tin cập nhật Số chứng từ Số chứng từ, nên để 08 […]

Khử trùng nghiệp vụ kế toán

ß Hệ thống kế toán gồm các nghiệp vụ khác nhau. ß Các phát sinh kế toán được ghi nhận bởi các chứng từ kế toán. ß Mỗi phát sinh có thể liên quan đến một hoặc nhiều nghiệp vụ kế toán và có thể có một hoặc nhiều chứng từ kế toán kèm theo. ß […]

Chuyển lên trên