Danh mục đơn vị tính

Chức năng và yêu cầu

Danh mục đơn vị tính dùng để tạo ra các mã và tên đơn vị tính cơ bản dùng cho các danh điểm trong nguồn lực.

Menu thực hiện : « Danh mục\Đơn vị tính cơ bản »

Tạo ra các mã đơn vị tính để sử dụng trong khi tạo nguồn lực mới.

Giải thích các thông tin cập nhật

Mã đơn vị Mã đơn vị tính cơ bản
Tên đơn vị Tên đơn vị tính cơ bản
Số lượt xem: 146 + 1
Danh mục đơn vị tính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top