Báo cáo tài sản

Báo cáo/ Báo cáo tài sản –                                  Sổ tài sản –                                  Tình hình khấu hao tài sản –                                  Thẻ tài sản Ghi chú: Với mỗi báo cáo đều có thể lên với điều kiện lọc số liệu khác nhau. Ví dụ với một báo cáo có thể lên cho các khoảng thời gian khác nhau, […]

Báo cáo tiền mặt

Báo cáo/ Báo cáo tiền mặt –                                  Bảng kê phiếu thu –                                  Bảng kê phiếu chi –                                  Bảng tổng hợp thu chi –                                  Sổ quỹ tiền mặt

Báo cáo tiền gửi ngân hàng

Báo cáo/ Báo cáo tiền gửi ngân hàng –                                  Bảng kê chi tiền gửi ngân hàng –                                  Bảng kê số dư ngân hàng –                                  Bảng kê tiền gửi vào ngân hàng –                                  Bảng kê tổng hợp phát sinh ngân hàng –                                  Sổ tiền gửi ngân hàng

Báo cáo tài chính

Báo cáo/ Báo cáo tài chính –                                  Bảng cân đối kế toán –                                  Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh –                                  Bảng cân đối phát sinh tài khoản –                                  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ –                                  Báo cáo thuyết minh tài chính

Báo cáo nhật ký chung

Báo cáo/Báo cáo nhật ký chung –                                  Bảng tổn hợp chứng từ –                                  Sổ cái tài khoản –                                  Sổ chi tiết tài khoản Sổ nhật ký chung.

Chuyển lên trên