Danh mục nhóm nguồn lực: hàng hóa, vât tư, tài sản

Menu thực hiện:”Danh mục\Nhóm nguồn lực” Chức năng Trong CNS.ERP hàng hóa, vật tư không những có thể theo dõi từng danh điểm mà còn có thể theo dõi theo nhóm. Nguồn lực được tổ chức phân cấp dưới dạng nhóm Mẹ-Con hình cây. Nhóm có thể phân cấp đến n cấp. Để thêm mới […]

Danh mục đơn vị (Thay đổi tên công ty, mã số thuế)

Menu thực hiện:“Danh mục\đơn vị” Danh mục đơn vị được sử dụng nhằm mục đích thể hiện thông tin đơn vị trên các biểu mẫu in và phân quyền truy cập dữ liệu theo chi nhánh(dành cho những đơn vị có nhiều chi nhánh) Giải thích các thông tin cập nhật Đơn vị mẹ Mã […]

Danh mục Nguồn lực: Hàng hóa, vật tư, tài sản, công cụ dụng cụ

Chức năng: Nguồn lực là chi tiết của các mã hàng hóa, vật tư, công trình, sản phẩm, tài sản, công cụ … bản chất của nguồn lực được thể hiện là hàng hóa, vật tư hay tài sản… là do thuộc tính loại nguồn lực quy định, một mã nguồn lực vừa có thể […]

Danh mục nhóm nguồn lực

Danh mục nhóm nguồn lực: hàng hóa, vât tư, tài sản.. Menu thực hiện:”Danh mục\Nhóm nguồn lực” Chức năng Trong CNS.ERP hàng hóa, vật tư không những có thể theo dõi từng danh điểm mà còn có thể theo dõi theo nhóm. Nguồn lực được tổ chức phân cấp dưới dạng nhóm Mẹ-Con hình cây. Nhóm có […]

Chuyển lên trên