Danh mục vụ việc

Menu thực hiện:”Danh mục\Vụ việc” Chức năng và yêu cầu CNS.ERP cho phép theo dõi các chi tiết và tổng hợp phát sinh liên quan đến các vụ việc (hợp đồng, LC, khếước vay,…). Nó có thể gồm: – Các hợp đồng mua, bán – Các sản phẩm không thường xuyên – Các khếước vay, các […]

Danh mục đối tượng

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Danh mục đối tượng” Chức năng Bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ công nhân viên trong công ty (liên quan đến tạm ứng). Dùng để theo dõi chi tiết công nợ cho từng đối tượng. Menu thực hiện:”Danh mục \ Đối tượng” Giải thích về các thông […]

Danh mục nhóm đối tượng

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Danh mục nhóm đối tượng”. Chức năng Tạo ra các nhóm đối tượng theo cách quản lý của từng doanh nghiệp Menu thực hiện : “ Danh mục\Nhóm đối tượng “ Giải thích về các thông tin cập nhật Mã nhóm Mã nhóm đối tượng cần thêm mới Tên […]

Danh mục tài khoản

Về việc mở tiểu khoản, tiết khoản • Hệ thống tài khoản là xương sống của toàn bộ hệ thống kế toán. Hầu hết mọi thông tin kế toán đều được phản ánh trên các tài khoản. Vì vậy việc xây dựng hệ thống tài khoản sẽ quyết định đến toàn bộ khả năng xử […]

Chuyển lên trên