Phần mềm quản lý tài sản thiết bị CNS.IMS

Giới thiệu Phần mềm quản lý tài sản, thiết bị và công cụ dụng cụ CNS.IMS

Phần mềm quản lý tài sản thiết bị CNS.IMS được thiết kế chuyên sâu phục vụ công tác quản lý tài sản, quản lý thiết bị và quản lý công cụ dụng cụ nhằm tăng hiệu quả khai thác nâng cao hiệu hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, bảo vệ đầu tư và tăng khả năng cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt CNS.IMS giúp doanh nghiệp giảm tối đa thất thoát hỏng hóc tài sản, công cụ, dụng cụ lao động trong quá trình luân chuyển và vận hành.

Quý vị xem thêm Video giới thiệu phần mềm quản lý thiết bị CNS.IMS trên Youtube.

Mô hình phần mềm quản lý tài sản thiết bị CNS.IMS

Phần mềm được xây dựng theo quy trình quản lý từ khi phát sinh(đề xuất và mua sắm tài sản thiết bị, công cụ, dụng cụ), tình hình sử dụng, tình trạng, quá trình nâng cấp sửa chữa, luân chuyển, tính khấu hao, kiểm kê đến khi hết khấu hao và thanh lý tài sản thiết bị.

Phần mềm quản lý tài sản, quản lý thiết bị và quản lý công cụ dụng cụ CNS.IMS
Mô hình Phần mềm quản lý tài sản, thiết bị và công cụ dụng cụ CNS.IMS

CNS.IMS luôn cập nhật các chế độ, chính sách mới của nhà nước về quản lý tài sản

 • Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
 • Cập nhật thông tư TT15/2013/TT-BTC
 • Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14.
 • Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
 • Thông tư số 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Một số chức năng chính của phần mềm quản lý tài sản thiết bị CNS.IMS:

 • Có App chạy trên Mobile, kiểm kê bằng Mobile.
 • Quản lý theo mô hình nhiều chi nhánh (đơn vị con)
 • Phân cấp quản lý theo từng đơn vị, bộ phận và phân quyền sử dụng theo nhiệm vụ của các phòng ban đảm bảo về bảo mật thông tin vào giam việc.
 • Cập nhật tài sản, thiết bị ( Chỉnh sửa, thêm mới,….)
 • Điều chuyển tài sản, thiết bị sang Đơn vị khác hoặc Bộ phận khác trong cùng Đơn vị.
 • Báo hỏng, báo mất và thanh lý tài sản, thiết bị.
 • Đưa tài sản, thiết bị vào sử dụng.
 • Phân bổ, khấu hao tài sản
 • Lập kế hoạch kiểm định, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng nhanh chóng
 • Quản lý sự cố tài sản
 • Quản lý chi tiết từng tài sản
 • Quản lý bảo dưỡng tài sản
 • Quản lý tài sản theo mã vạch, QR Code
 • Kiểm kê tài sản bằng mã vạch, QR Code thông qua nhiều hình thức như: Điện thoại SmartPhone, Máy đọc mã vạch, Excel
 • Quản lý các chi phí sửa chữa và chi phí thuê ngoài cho từng thiết bị tại từng công trường
 • Quản lý kho công cụ dụng cụ: Kiểm soát nhập/xuất/tồn kho
 • Kết nối Online, làm việc mọi lúc mọi nơi

Các phân hệ trên phần mềm quản lý tài sản thiết bị CNS.IMS

Danh mục:

 • Cấu trúc đơn vị: Thiết lập mô hình tổ chức theo cây thư mục
 • Bộ phận: Thiết lập các bộ phận, tổ, đội theo cây thư mục
 • Đối tượng: Thông tin nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng
 • Nhóm nguồn lực: phân nhóm vật tư, sản phầm, tài sản, công cụ
 • Nguồn lực: Mã chi tiết vật tư, sản phầm, tài sản, công cụ
 • Đơn vị tính
 • Kho Vật tư, Tài sản
 • Tình trạng thiết bị
 • Cấu hình bộ và thành phần thiết bị
 • Chu kỳ sửa chữa (xích sửa chữa)
 • Gắn mã chu kỳ sửa chữa, định nghĩa thành phần cho các thiết bị

Quản lý thông tin tài sản thiết bị:

 • Nhóm tài sản
 • Tên tài sản
 • Thông số kỹ thuật (TSTK)
 • Loại tài sản
 • Nhãn hiệu
 • Kiểu mẫu (model)
 • Kích thước
 • Số serial
 • Xuất xứ
 • Nhà sản xuất
 • Số lượng
 • Số hóa đơn
 • Đơn giá
 • Ngày mua tài sản
 • Nhà cung cấp
 • Ngày duyệt đề nghị
 • Ngày nhận tài sản
 • Nhận tài sản (TS) từ phòng/bộ phận/kho
 • Ngày nhận TS từ phòng/bộ phận/kho
 • Ngày xuất TS ra khỏi kho
 • Lý do xuất TS ra khỏi kho
 • Tình trạng hiện tại của TS
 • Tình hình sử dụng của TS
 • Thông tin bảo dưỡng
 • Thông tin về sửa chữa
 • Thông tin bảo hành
 • Ghi chú
 • Địa chỉ kho
 • Diện tích văn phòng
 • Ngày kiểm kê
 • Hình ảnh TS
 • Các file đính kèm: Tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn, chứng từ liên quan

Quản lý phát sinh tài sản thiết bị:

 • Quản lý thông tin phát sinh tài sản
 • Quản lý yêu cầu mua sắm thiết bị
 • Duyệt yêu cầu mua sắm thiết bị
 • Quản lý nhập tài sản
 • Quản lý xuất tài sản
 • Quản lý xuất hủy, xuất hỏng tài sản
 • Quản lý tình hình sử dụng: Chưa sử dụng, đang sử dụng, không sử dụng, đề nghị thanh lý, đã thanh lý, …
 • Tình trạng tài sản thiết bị: Mới, cũ, hỏng …
 • Quản lý điều chuyển tài sản, thiết bị
 • Tìm kiếm tài sản, thiết bị

Quản lý sửa chữa, bảo dưỡng tài sản thiết bị:

 • Lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng
 • Lập yêu cầu sửa chữa
 • Duyệt yêu cầu sửa chữa
 • Quản lý nhật ký sửa chữa
 • Báo cáo nhật ký sửa chữa

Kiểm kê tài sản thiết bị:

 • Lập kế hoạch kiểm kê
 • Lập danh sách kiểm kê
 • Kiểm kê tài sản theo kho bộ phận
 • Kiểm kê tài sản theo kế hoạch định kỳ
 • Kiêm kê tài sản hỏng, tài sản hủy
 • Kết nối thiết bị kiểm kê: Máy đọc mã vạch, máy kiểm kê, Smartphone

Quản lý kho công cụ dụng cụ (CCDC):

 • Quản lý nhập CCDC
 • Quản lý xuất CCDC
 • Quản lý điều CCDC
 • Báo cáo Nhập xuất tồn CCDC
 • Bảng kê nhập CCDC
 • Bảng kê xuất CCDC
 • Bảng kê tồn kho CCDC
 • Sổ chi tiết CCDC

Quản lý kho vật tư sửa chữa, kho nhiên liệu:

 • Quản lý yêu cầu mua sắm vật tư
 • Duyệt yêu cầu mua sắm vật tư
 • Quản lý nhập vật tư
 • Quản lý xuất vật tư thay thế
 • Quản lý xuất hủy, xuất hỏng
 • Quản lý điều chuyển vật tư
 • Báo cáo Nhập xuất tồn vật tư
 • Bảng kê nhập vật tư
 • Bảng kê xuất vật tư
 • Bảng kê tồn kho
 • Sổ chi tiết vật tư

Báo cáo và thống kê:

 • Thẻ tài sản
 • Sổ tài sản
 • Hồ sơ tài sản, thiết bị
 • Tình hình tăng giảm tài sản
 • Nhật ký điều chuyển tài sản thiết bị
 • Bảng tính hao mòn (khấu hao) tài sản
 • Sổ theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ
 • Danh sách thiết bị mới nhất
 • Danh sách tài sản sắp hết khấu hao
 • Danh sách tài sản đề nghị thanh lý
 • Danh sách tài sản thanh lý
 • Danh sách tài sản Hỏng, Hủy
 • Kiểm kê tài sản theo kho bộ phận
 • Kiểm kê tài sản theo mã
 • Kiêm kê tài sản hỏng, tài sản hủy
 • Bảng kê chi tiết phân bổ tài sản
 • Bảng báo cáo tình hình phát sinh tài sản
 • Bảng tổng hợp phân bổ tài sản, thiết bị
 • Bảng kê tài sản đã hư hỏng, mất và thanh lý
 • Báo cáo tình hình khấu hao tài sản của các thiết bị
 • Báo cáo chi phí sửa chữa, chi phí thuê ngoài cho các thiết bị
 • Báo cáo điều chuyển thiết bị giữa các bộ phận hay công trường
 • Báo cáo tổng hợp chi phí của các thiết bị tại từng công trường (bao gồm : khấu hao tài sản, chi phí sửa chữa bảo dưỡng, chi phí thuê ngoài,…)
 • Hồ sơ thiết bị: Vị trí, tình trạng, nguyên giá, khấu hao, tăng, giảm, thanh lý, lịch sử luân chuyển, lịch sử sửa chữa, …

  Hồ sơ thiết bị
  Hồ sơ thiết bị

Quản lý hệ thống:

 • Phân quyền user:
  • System Admin (SA) có đầy đủ các quyền xem, nhập, chỉnh sửa và thêm thông tin vào dữ liệu báo cáo
  • SA được phép phân quyền cho các người dùng khác (nhập, chỉnh sửa dữ liệu, xem báo cáo)
 • Phân quyền theo kho
 • Thiết lập cơ sở dữ liệu
 • Phân quyền dữ liệu

Nền tảng công nghệ và tính bảo mật

CNS Công nghệ điện toán đám mây
CNS ứng dụng Công nghệ điện toán đám mây

Dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất hiện nay là ứng dụng công nghệ điện toán đám mây và công nghệ Net theo tiêu chuẩn Microsoft, phần mềm quản lý tài sản CNS hỗ trợ làm việc online với tốc độ xử lý nhanh chóng, chính xác và bảo mật cao.

 • Công nghệ mới nhất
 • Báo cáo động, kết xuất ra Excel nhanh chóng
 • Ứng dụng mã vạch, QR Code, RFID,  …
 • Công nghệ mã hóa cao cấp
 • Công nghệ WebServices
 • Bộ API nhiều tính năng nhiều thông tin hỗ trợ kết nối nhiều nền tảng, giao tiếp – đồng bộ với các hệ thống ERP
 • Làm việc online trên mạng Internet, mạng WAN, hoặc mạng LAN

Ứng dụng phần mềm quản lý tài sản thiết bị CNS:

Phần mềm phần mềm quản lý tài sản, thiết bị có thể cài đặt cho nhiều Đơn vị với những quy định chặt chẽ về lưu trữ cũng như thao tác trên dữ liệu, đảm bả tính tàn vẹn về dữ liệu và các nguyên tắc hoạt động quản lý dữ liệu giữa các Đơn vị.

Đối với các doanh nghiệp tổ chức liên quan đến sản xuất thì việc theo dõi lịch sử dụng tài sản, lịch bảo dưỡng tài sản là rất quan trọng, hệ thống đã tích hợp với chức năng cảnh báo sửa chữa bảo dưỡng giúp người quản lý tài sản chủ động trong việc bảo dưỡng thiết bị tài sản.

Đối với các doanh nghiệp cần quản lý các tài sản thi công, xây lắp thì phân hệ này còn quản lý toàn bộ vòng đời của tài sản (máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ) phục vụ cho quá trình hoạt động và thực hiện các dự án của các doanh nghiệp theo quy trình quản lý tài sản thống nhất

Đối với các doanh nghiệp quản lý thiết bị văn phòng thì phân mềm giúp quản lý tài sản, trang thiết bị, tính khấu hao, phân bổ chi phí, theo dõi quá trình vận hành và cho phép tích hợp với thiết bị để in mã vạch hay kiểm kê tài sản, trang thiết bị

Đối với các doanh nghiệp có liêu quan bảo trì sửa chữa cần quản lý tài sản vật tư sửa chưa thì phân hệ còn quản lý vật tư, thiết bị theo một qui trình xuyên suốt từ khâu nhập hàng, xuất hàng cho đến khâu thống kê báo cáo và đánh giá tình hình tồn kho. Cân đối được lượng vật tư thiết bị tồn kho với kế hoạch sản xuất nhằm giúp người quản lý đưa ra quyết định kịp thời chính xác phục vụ cho hoạt động sản xuất và cung ứng vật tư.

Số lượt xem: 7.012 + 1

12 bình luận trong “Phần mềm quản lý tài sản thiết bị CNS.IMS

 1. Cho em hỏi. bên anh có bản dùng thử chưa ạ. Bên em cần tìm hiểu kĩ trước khi mua ạ. Bên em định mua bản quyền để sử dụng luôn thì bao nhiêu tiền ạ

  1. Chào Quý khách Trần Hoàng Hà. Phần mềm quản lý thiết bị của chúng tôi chưa có phiên bản dùng thử. Nếu Quý khách có nhu cầu tìm hiểu xin vui lòng nhắn tin cho chúng tôi số điện thoại tới số 0783332332. Chúng tôi sẽ gọi lại để trình diễn bản có số liệu Demo cho Quý khách tham khảo.
   Trân trọng.

  1. Bạn vui lòng liên hệ số điện thoại 04.3556.2003 và để lại thông tin, chúng tôi sẽ báo giá cụ thể cho bạn.
   Trân trọng!

  1. Hiện tại chúng tôi đang nỗ lực đóng gói phiên bản dùng thử. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giới thiệu phiên bản mới nhất.
   Trân trọng!

  1. Sorry, chúng tôi chưa có bản đóng gói dùng thử, hiện tại chúng tôi chỉ có bản DEMO online qua mạng. Nếu Quý khách có nhu cầu sử dụng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0435562003.
   Trân trọng!

   1. Bên bạn đã có bản dung thủ chưa?
    Nếu có bạn có thể cho mình luôn được không bên mình đang cần để mình dùng thử luôn. nếu ok thì bên mình sẽ trình sếp luôn
    Thanks

    1. Do nhu cầu quản lý của mỗi doanh nghiệp khác nhau nên chúng tôi luôn có cán bộ Demo(giới thiệu) trực tiếp hoặc online qua phần mềm trình diễn từ xa để tư vấn tót nhất đến khách hàng. Nếu Quý khách quan tâm xin vui lòng gửi điện thoại liên lạc tới số 0783332332. Chúng tôi sẽ liên lạc lại để tư vấn cho Quý khác.
     Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Chuyển lên trên