Hướng dẫn cài đặt Web Service cho phần mềm CNS.NET

Hướng dẫn cài đặt CNS Web Service (CNS.ServerAgent) cho máy chủ. CNS.WebService là ứng dụng cài đặt trên máy chủ, có chức năng giao tiếp các máy trạm và hệ thống dịch vụ của phần mềm CNS.NET           YÊU CẦU HỆ THỐNG Yêu cầu phần cứng Bộ vi xử lý (CPU): Intel Dual Core 2.x […]

Tổ chức các thông tin trong phần mềm

Hướng dẫn “Tổ chức các thông tin trong phần mềm”. – Các đối tượng công nợ (người mua, người bán, tạm ứng, phải thu, phải trả, các đối tượng cho vay,…) được theo dõi bằng trường thuộc tính “Khách hàng”. – Các loại tiền ngoại tệ được theo dõi bằng cách mở các tiểu khoản của […]

Trình tự thiết lập hệ thống ban đầu

Hướng dẫn về “Trình tự thiết lập hệ thống ban đầu” cho phần mềm. – Khai báo từng người sử dụng và phân người theo các nhóm công việc. – Khai báo danh mục tài khoản. – Cập nhật số dư đầu của từng tài khoản. – Khai báo danh mục khách hàng. – Khai […]

Các việc cần làm khi bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán

Các việc cần làm khi thiết lập hệ thống Hướng dẫn Các việc cần làm khi thiết lập hệ thống. – Xác định rõ các yêu cầu của quản lý đặt ra. Tập hợp đầy đủ các báo cáo cần thiết phục vụ cho quản lý. – Nắm rõ về tổ chức thông tin, quy trình xử […]

Chuyển lên trên