Tính khấu hao tài sản

Chức năng  Dựa trên quy tắc tính khấu hao trên phần khai báo phát sinh tài sản, phần mềm tính ra số tiền khấu hao mỗi tháng cho từng tài sản được lựa chọn trong danh sách tính khấu hao.

 

Menu thực hiện: Tài sản, thiết bị\Tính khấu hao

 

Cách thực hiện:

–                   Chọn các tài sản cần tính khấu hao

–          Chọn khoảng thời gian tính khấu hao: Từ ngày – đến ngày

–          Nhấn nút Tính khấu hao

Số lượt xem: 183 + 1
Tính khấu hao tài sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top