Phần mềm kế toán cập nhật thông tư 200/2014/TT-BTC

PHẦN MỀM KẾ TOÁN UPDATE THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn “Chế độ kế toán Doanh nghiệp” thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và thông tư 244/2009/TT-BTC. Nắm bắt được điều này, công ty CNS Việt Nam là công ty đầu tiên đã điều chỉnh […]

Bảng hệ thống tài khoản kế toán

Download bảng hệ thống tài khoản tại:  https://cns.net.vn/downloads/bang-he-thong-tai-khoan.pdf SỐ HIỆU TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN CẤP I CẤP II     LOẠI 1: TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 111 Tiền mặt   1111 Tiền mặt Việt Nam   1112 Ngoại tệ   1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 112 Tiền gửi ngân hàng   […]

Chuyển lên trên